آخرین بروز رسانی سایت پنجشنبه 19 مهر 2017
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 

مقاله ها

وقتی هوا تمیزه، ما از پنجره اتاقمون تو بیمارستان محک، می تونیم تا ته شهر رو ببینیم. وقتی هوا تمیزه، زندگی خیلی قشنگ تره.
29 دی ماه، روز هوای پاک گرامی باد.