• توضیحات
  • مشخصات
  • نظرات

۱۵

  • نوع مهره ریز-متوسط
  • شفافیت مات/براق