• توضیحات
  • مشخصات
  • نظرات
  • نوع مهره متوسط
  • شفافیت براق