0 کمک آنلاین

تو شلوغی‌های آخـر سـال، کمک کنین تا دغدغه نجات زنـدگی کـودکـان
مـبـتـلا بـه سرطـان میـون مـشـغـله‌هــای دیـگه گــم یــا فـراموش نـشـه
بـیـایین تـو ایـن روزهـا، دست بـچه‌هـای مـحـک رو محـکم‌تــر بـگیریـم