شما می‌توانید در تأمین هزینه دارو و درمان کودکان محک به صورت روزانه، هفتگی یا ماهانه مشارکت کنید.
         روز

         هفته

         ماه

مبلغ نهـایی: تومانآیا مبلغ نهایی مورد تأیید می‌باشد؟
میانگین هـــزینه درمان یک کــودک در یک روز 5800 تومان، در یک هفته 41,000 تومان و در یک ماه 175,000 تومان می‌باشد.
شما می‌توانید در تأمین هزینه دارو و درمان کودکان محک به صورت روزانه، هفتگی یا ماهانه مشارکت کنید.

کمک به محکشما می‌توانید در تأمین هزینه دارو و درمان کودکان محک به صورت روزانه، هفتگی یا ماهانه مشارکت کنید.
         روز

         هفته

         ماه

مبلغ نهـایی: تومانآیا مبلغ نهایی مورد تأیید می‌باشد؟
میانگین هـــزینه درمان یک کــودک در یک روز 5800 تومان، در یک هفته 41,000 تومان و در یک ماه 175,000 تومان می‌باشد.
شما می‌توانید در تأمین هزینه دارو و درمان کودکان محک به صورت روزانه، هفتگی یا ماهانه مشارکت کنید.

کمک به محک

کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه خیریه محک می باشد.

طراحی و اجرا از:شرکت سگال