در مورد دفترچه

يادداشت‌هاي روزانه خود را در دفترچه‌اي ثبت كنيد كه پر از عشق به كودكان مبتلا به سرطان است. با خريد اين دفترچه‌ها براي خودتان و يا هديه آن به عزيزانتان حس خوب نوع‌دوستي را هر لحظه به همراه داشته باشيد.

كليه هزينه‌هاي توليد اين دفترچه‌ها توسط حاميان مالي مؤسسه محك پرداخت گرديده است و عوايد حاصل از آن صرف ارائه خدمات درماني و رفاهي به كودكان مبتلا به سرطان خواهد شد.