کمک آنلاین

بازرس

 • ۲۸ بهمن ۹۸
 • 11604 بازدید

وظایف و اختیارات بازرس بر مبنای اساسنامه:‌ – مجمع عمومی هیأت امنا هر سال هنگام تصویب ترازنامه یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس…

مدیران

 • ۲۸ بهمن ۹۸
 • 19241 بازدید

مدیر عامل: معاون مدیر عامل در پشتیبانی بیمارستان: معاون مدیر عامل در درمان بیمارستان: معاون ستادی: معاون مدیر عامل در بخش خیریه: مدیر استراتژی نوآوری…

مدیرعامل

 • ۲۸ بهمن ۹۸
 • 17476 بازدید

بر مبنای اساسنامه محک مدیر عامل برای مدت ۲ سال از میان هیأت مدیره و یا خارج از آن انتخاب می گردد؛ اختیارات و وظایف…

هیأت مدیره

 • ۲۸ بهمن ۹۸
 • 36684 بازدید

امور اجرایی و تصمیم گیری های مختلف در محک با خرد جمعی و دانش گروهی انجام می گیرد. اعضا هیات مدیره محک داوطلبانی هستند که…

هیأت امنا

 • ۲۸ بهمن ۹۸
 • 20001 بازدید

بهره گیری از ظرفیت های خرد جمعی و جلب مشارکت های مردمی یکی از اصول حاکم بر نحوه مدیریت محک می باشد. با همین رویکرد…

چارت سازمانی

 • ۲۸ بهمن ۹۸
 • 6397 بازدید

محک، ساختاری چندتخصصی دارد که از حضور و مشارکت متخصصان حوزه‌های تخصصی گوناگون شکل گرفته است. در این ساختار تلاش می‌شود تا با تکیه بر…