کمک آنلاین

بازرس

 • ۲۸ بهمن ۹۸
 • 3902 بازدید

وظایف و اختیارات بازرس بر مبنای اساسنامه:‌ – مجمع عمومی هیأت امنا هر سال هنگام تصویب ترازنامه یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس…

مدیران

 • ۲۸ بهمن ۹۸
 • 6353 بازدید

مدیر عامل: معاون مدیر عامل در پشتیبانی بیمارستان: معاون مدیر عامل در درمان بیمارستان: معاون مدیر عامل در خیریه: مدیر خدمات حمایتی: مدیر IT: مدير…

مدیرعامل

 • ۲۸ بهمن ۹۸
 • 6229 بازدید

بر مبنای اساسنامه محک مدیر عامل برای مدت ۲ سال از میان هیأت مدیره و یا خارج از آن انتخاب می گردد؛ اختیارات و وظایف…

هیأت مدیره

 • ۲۸ بهمن ۹۸
 • 8725 بازدید

امور اجرایی و تصمیم گیری های مختلف در محک با خرد جمعی و دانش گروهی انجام می گیرد. اعضا هیات مدیره محک داوطلبانی هستند که…

هیأت امنا

 • ۲۸ بهمن ۹۸
 • 7518 بازدید

بهره گیری از ظرفیت های خرد جمعی و جلب مشارکت های مردمی یکی از اصول حاکم بر نحوه مدیریت محک می باشد. با همین رویکرد…

چارت سازمانی

 • ۲۸ بهمن ۹۸
 • 1963 بازدید

ساختار سازمانی موسسه محک ساختار وظیفه‌ای می باشد که براساس آن، خدمات مشابه در واحدهای مشابه ارائه می‌گردند. این ساختار سازمانی اگر چه واکنش سریع…