کمک آنلاین

بازرس

  • ۲۸ بهمن ۹۸
  • 1952 بازدید

وظایف و اختیارات بازرس بر مبنای اساسنامه:‌ – مجمع عمومی هیأت امنا هر سال هنگام تصویب ترازنامه یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس…

مدیرعامل

  • ۲۸ بهمن ۹۸
  • 3169 بازدید

بر مبنای اساسنامه محک مدیر عامل برای مدت ۲ سال از میان هیأت مدیره و یا خارج از آن انتخاب می گردد؛ اختیارات و وظایف…

هیأت مدیره

  • ۲۸ بهمن ۹۸
  • 4793 بازدید

امور اجرایی و تصمیم گیری های مختلف در محک با خرد جمعی و دانش گروهی انجام می گیرد. اعضا هیات مدیره محک داوطلبانی هستند که…

هیأت امنا

  • ۲۸ بهمن ۹۸
  • 3949 بازدید

بهره گیری از ظرفیت های خرد جمعی و جلب مشارکت های مردمی یکی از اصول حاکم بر نحوه مدیریت محک می باشد. با همین رویکرد…

چارت سازمانی

  • ۲۸ بهمن ۹۸
  • 1086 بازدید

ساختار سازمانی موسسه محک ساختار وظیفه‌ای می باشد که براساس آن، خدمات مشابه در واحدهای مشابه ارائه می‌گردند. این ساختار سازمانی اگر چه واکنش سریع…