• توضیحات
  • مشخصات
  • نظرات
  • نوع مهره ریز-متوسط
  • شفافیت مات/براق